Finansijski Leasing

Što je finansijski leasing vozila?

Suština finansijskog leasinga je sticanje vlasništva nad predmetom leasinga.

U ugovornom postupku učestvuju tri subjekta: Dobavljač Predmeta leasinga, Korisnik leasinga kao korisnik u ugovorenom vremenu i uz ugovorenu leasing naknadu i leasing kompanija kao posrednik (finansijer) u ovom poslu. Isplatom posljednje leasing naknade Korisnik leasinga postaje vlasnik nad predmetom leasinga. Posao finansijskog leasinga u Bosni i Hercegovini reguliše Zakon o leasingu.

Finansijski leasing - timeline

Osnovna ideja:

 • Učešće umanjuje osnovu obračuna.
 • Visina učešće se kreće u intervalu od 15% do 50% od bruto cijene.
 • Minimalno trajanje Ugovora je 6 mjeseci

Važna napomena:

 • Ovaj način finansiranja je najbolji za kompanije koje nabavljaju dostavna vozila u cilju obavljanja sopstvene djelatnosti. U ovom slučaju imaju povrat PDV-a.

Ciljna grupa:

 • Pravna i fizička lica

 Prednosti za klijente:

 • Finansiranje kupovine, po isteku ugovora Korisnik leasinga postaje vlasnik vozila

 

Naši partneri

Volkswagen
Audi
ŠKODA
SEAT
Porsche

Finansijski Leasing - Fizička lica

Potrebna dokumentacija za zaključenje ugovora o finansijskom leasing-u:

 • Ponuda od dobavljača prihvaćena od strane podnosioca zahtjeva
 • Ovjerena kopija lične karte (orginal na uvid)
 • Kopija potvrde o prebivalištu (CIPS) ne starija od 3 mjeseca
 • Popunjen i ovjeren obrazac Administrativne zabrane (obrazac Porsche Leasing d.o.o.) i potvrda poslodavca
 • Obračunski list plate za prethodna tri mjeseca
 • Kopija dokaza o dodatnim primanjima (ukoliko postoje)
 • Izvod iz banke za zadnja tri mjeseca
 • 1 bjanko mjenica

 

Finansijski Leasing – Pravna lica

Potrebna dokumentacija za zaključenje ugovora o finansijskom leasing-u:

 • Ponuda/profaktura dobavljača
 • Ovjerena kopija rješenja o registraciji Društva i aktuelnog izvoda iz sudskog registra (ne stariji od 3 mjeseca)
 • Rješenje o ID broju
 • Uvjerenje o PDV-u
 • Rješenje o statističkom broju
 • Kopija kartona deponovanih potpisa kod svih banaka
 • Bilans stanja, bilans uspjeha sa 31.12. (za prethodnu godinu)
 • Aktuelni bruto bilans ili bilans stanja i uspjeha sa 30.06 za tekuću godinu
 • Potvrda o prosječnom stanju i prometu na računima kod poslovnih banaka
 • Šematski prikaz vlasničke strukture Društva
 • Ovjerena kopija lične karte direktora i većinskog vlasnika Društva
 • Boravišna prijava direktora i većinskog vlasnika Društva, ne starija od 3 mjeseca
 • Biznis plan za novoosnovane firme
 • Razrez poreza, lista stalnih sredstava i potvrdu banke o godišnjem prometu (za obrtnike)
 • Potvrde o izmirenim obavezama za direktne i inirektne poreze, ne starije od 3 mjeseca (za obrtnike)