Uprava Društva na osnovu čl. 339. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Novine FBiH", br. 81/2015), Odluke o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja "COVID-19" ("Sl. Novine FBiH", br. 22/2020) i čl. 35 Statuta Društva dana 06.04.2020. godine objavljuje sljedeću:

PONUDU

za primjenu "Grace" perioda od 3 mjeseca u otplati obaveza iz zaključenih ugovora o finansijskom lizingu

Porsche Leasing doo ovom Ponudom pruža mogućnost određenim svojim korisnicima usluge finansijskog lizinga (fizičkim i pravnim licima) da, uz ostvarenje uslova iz ove Ponude, koriste "Grace" period za otplatu mjesečnih anuiteta (lizing rata) u skladu sa planom otplate u periodu od 3 mjeseca od dana prihvatanja ove Ponude. Prihvatanje Ponude podrazumijeva produženje ugovorenog roka otplate ugovora o finansijskom lizingu za dodatna 3 mjeseca.

Davalac lizinga će vršiti analizu kreditnog rizika koji se odnosi na Korisnike lizinga koji izvrše prihvat Ponude, te ukoliko procjeni da je primjena "Grace" perioda opravdana i da su ispunjeni uslovi za odobravanje ove mjere, o tome će obavijestiti Korisnika lizinga od kog momenta počinje primjena ove mjere. Davalac lizinga zadržava pravo da od Korisnika lizinga zatraži dodatne informacije i dokumentaciju u cilju procjene opravdanosti mjere.

U slučaju da korisnik leasinga ima neplaćenih obaveza koje su dospjele prije proglašenja stanja prirodne i druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, Društvo će korisniku na njegov zahtjev za ove već dospjele obaveze odobriti moratorij do ukidanja ovog stanja u cilju sprovođenja pregovora o zaključenju Sporazuma o plaćanju dospjelih obaveza kojim će se utvrditi primjereni modalitet izmirenja ovih obaveza.

Naglašavamo da ova Ponuda ima pravno dejstvo samo pod uslovom da se na osnovu informacija dostavljenih od strane Korisnika lizinga procjeni da je kreditna sposobnost Korisnika lizinga pogoršana, odnosno da su izvori Korisnika lizinga za otplatu smanjeni i time je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza Davaocu lizinga, a ukoliko je to posljedica negativnog uticaja epidemije virusnog oboljenja "COVID-19".

Korisnik lizinga je oslobođen bilo kakvih dodatnih troškova povodom prihvatanja ove Ponude.

Obavještenje o prihvatanju Ponude, Korisnik lizinga treba da pošalje na e-mail adresu info(kwfat)porscheleasing(kwfdot)ba.

Obavještenje o prihvatanju Ponude treba da sadrži sljedeće podatke o Korisniku lizinga:

  • Podatke o Korisniku lizinga (ime i prezime / naziv društva)
  • Broj ugovora o finansijskom lizingu za koji se prihvata "Grace period"
  • Obrazloženje pogoršane kreditne situacije Korisnika lizinga

Ponuda se smatra dostavljenom svim Korisnicima lizinga danom objave na internet stranici Društva (06.04.2020. godine) ili danom dostave Korisniku lizinga na njegovu mail adresu. 

Ukoliko Korisnik lizinga želi da iskoristi pravo na "Grace" period dužan je da elektronskim putem na e-mail adresu info(kwfat)porscheleasing(kwfdot)ba, dostavi obavještenje da prihvata Ponudu, odnosno izuzetno (ako nije u mogućnosti da to učini elektronskim putem) i pisanim putem na adresu sjedišta Društva:

Porsche Leasing doo
Trg međunarodnog prijateljstva 24
71000 Sarajevo, BiH 

Prihvat Ponude elektronskim putem privremenog je karaktera, te je Korisnik lizinga u obavezi da u momentu sticanja uslova, nakon prestanka epidemije, pristupi u prostorije Davaoca lizinga radi zaključivanja aneksa ugovora o finansijskom lizingu. 

Pogledajte reprezentativni primjer koji daje više informacija o praktičnoj primjeni mjera u skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH.

  • Trajanje ugovora o lizingu se produžava za period trajanja "Grace" perioda (3 mjeseca). 
  • Tokom "Grace" perioda Davalac lizinga će vršiti obračun ugovorene kamate na ostatak glavnice i obračunati iznos će srazmjerno pripisati preostalim ratama/lizing naknadama do isteka ugovora i to nakon isteka perioda zastoja, usljed čega će se rate/lizing naknade povećati za određeni iznos nakon isteka "Grace" perioda (vrijednost pod brojem 4). Za svaki ugovor navedeno će biti prikazano u novom otplatnom planu.
  • Davalac lizinga neće vršiti obračun drugih troškova u vezi sa korištenjem "Grace" perioda. 

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas: info(kwfat)porscheleasing(kwfdot)ba