Operativni leasing 

Šta je operativni leasing?

Operativni leasing je aranžman u kome Davalac leasinga daje Korisniku leasinga na upotrebu vozilo, a Korisnik leasinga se obavezuje da će za to plaćati određenu leasing naknadu. Ugovorom se ne predviđa otkup i osnovna smisao je korištenje predmeta leasinga, a ne vlasništvo nad njim. Operativni leasing pruža mogućnost Korisnika leasinga da po isteku ugovora vozilo vrati ili obnovi ugovor za novo, modernije vozilo. Vozilo se amortizuje u knjigama Porsche Leasing d.o.o. 

Za vrijeme trajanja ugovora o Operativnom leasingu, predmet ugovora je vlasništvo kuće koja je odobrila operativni leasing. Po isteku ugovora nema prenosa vlasništva na Korisniku leasinga.

Osnovna ideja:

 • Korištenje vozila a ne sticanja vlasništva (za razliku od finansijskog leasinga)
 • Optimalno korištenje za preduzetnike sa poreskog aspekta
 • Operativni leasing je za bilans neutralni model finansiranja, koji ne povećava zaduženost preduzeća i nudi prednost sa stanovišta likvidnosti
 • Operativni leasing smanjuje osnovicu poreza na dobit, budući da su leasing naknada poreski priznat trošak
 • Predmet leasinga se vodi u knjigama Davaoca Leasinga kao osnovno sredstvo
 • Leasing naknada se otplaćuju mjesečno iz prihoda koji preduzeće ostvaruje korištenjem predmeta leasinga i osnovane su na principu: "plaćaj kako zaradiš"
 • Leasing naknade su fiksne i služe kao osnovica za jasnu i preciznu kalkulaciju troškova perioda, što je jako važno za preduzeće

Naši partneri

Volkswagen
Audi
ŠKODA
SEAT
Porsche

Ciljna grupa:

 • Pravna i fizička lica

Prednosti za klijente:

 • vozilo se ne prikazuje kao imovina u knjigama,
 • Korisnik leasinga plaća leasing naknade, koje priznaje (ravnomjerno) u bilansu uspjeha kao trošak,
 • troškovi se lako planiraju jer Operativni leasing predstavlja stabilnu strukturu troškova u obliku mjesečnih rata - leasing naknada izraženih u EUR
 • minimalno angažovanje vlastitog kapitala
 • nepostojanje dugoročnih obaveza
 • odgovornost za vozilo samo u periodu predviđenim ugovorom o Operativni leasingu
 • procedura odobrenja Operativni leasinga je jednostavna i kratka prilagodljivost ponude
 • Korisnik leasinga i Davalac leasinga mogu da ugovore i usluge održavanja, servisiranja i zamjene dijelova.

Operativni Leasing - Fizička lica

Potrebna dokumentacija za zaključenje ugovora o operativnom leasing-u:

 • Ponuda od dobavljača prihvaćena od strane podnosioca zahtjeva
 • Ovjerena kopija lične karte (orginal na uvid)
 • Kopija potvrde o prebivalištu (CIPS) ne starija od 3 mjeseca
 • Popunjen i ovjeren obrazac Administrativne zabrane (obrazac Porsche Leasing d.o.o.) i potvrda poslodavca
 • Obračunski list plate za prethodna tri mjeseca
 • Kopija dokaza o dodatnim primanjima (ukoliko postoje)
 • Izvod iz banke za zadnja tri mjeseca
 • 1 bjanko mjenica

Operativni Leasing – Pravna lica

Potrebna dokumentacija za zaključenje ugovora o operativnom leasing-u:

 • Ponuda/profaktura dobavljača
 • Ovjerena kopija rješenja o registraciji Društva i aktuelnog izvoda iz sudskog registra (ne stariji od 3 mjeseca)
 • Rješenje o ID broju
 • Uvjerenje o PDV-u
 • Rješenje o statističkom broju
 • Kopija kartona deponovanih potpisa kod svih banaka
 • Bilans stanja, bilans uspjeha sa 31.12. (za prethodnu godinu)
 • Aktuelni bruto bilans ili bilans stanja i uspjeha sa 30.06 za tekuću godinu
 • Potvrda o prosječnom stanju i prometu na računima kod poslovnih banaka
 • Šematski prikaz vlasničke strukture Društva
 • Ovjerena kopija lične karte direktora i većinskog vlasnika Društva
 • Boravišna prijava direktora i većinskog vlasnika Društva, ne starija od 3 mjeseca
 • Biznis plan za novoosnovane firme
 • Razrez poreza, lista stalnih sredstava i potvrdu banke o godišnjem prometu (za obrtnike)
 • Potvrde o izmirenim obavezama za direktne i inirektne poreze, ne starije od 3 mjeseca (za obrtnike)