Uprava Društva na osnovu čl. 339. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Novine FBiH", br. 81/2015), Odluke o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja "COVID-19" ("Sl. Novine FBiH", br. 22/2020) i čl. 35 Statuta Društva dana 06.04.2020. godine objavljuje sljedeću:

PONUDU

za produženje roka dospijeća obaveze na 90 dana od momenta prometa usluge iz zaključenih ugovora o operativnom lizingu

Porsche Leasing doo ovom Ponudom pruža mogućnost određenim svojim korisnicima usluge operativnog lizinga (fizičkim i pravnim licima) da, uz ostvarenje uslova iz ove Ponude, koriste produženi rok dospijeća obaveza po osnovu mjesečne naknade za korištenje vozila i drugih ugovorenih naknada po ugovoru o operativnom lizingu od 90 dana za obaveze koje dospijevaju u naredna tri mjeseca od objave ove Ponude.

Davalac lizinga će vršiti analizu kreditnog rizika koji se odnosi na Korisnike lizinga koji izvrše prihvat Ponude, te ukoliko procjeni da je primjena produženja roka dospijeća obaveze opravdana i da su ispunjeni uslovi za odobravanje ove mjere, o tome će obavjestiti Korisnika lizinga od kog momenta počinje primjena ove mjere. Davalac lizinga zadržava pravo da od Korisnika lizinga zatraži dodatne informacije i dokumentaciju u cilju procjene opravdanosti mjere.

U slučaju da korisnik leasinga ima neplaćenih obaveza koje su dospjele prije proglašenja stanja prirodne i druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, Društvo će korisniku na njegov zahtjev za ove već dospjele obaveze odobriti moratorij do ukidanja ovog stanja u cilju sprovođenja pregovora o zaključenju Sporazuma o plaćanju dospjelih obaveza kojim će se utvrditi primjereni modalitet izmirenja ovih obaveza.

Naglašavamo da ova Ponuda ima pravno dejstvo samo pod uslovom da se na osnovu informacija dostavljenih od strane Korisnika lizinga procjeni da je kreditna sposobnost Korisnika lizinga pogoršana, odnosno da su izvori Korisnika lizinga za otplatu smanjeni i time je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza Davaocu lizinga, a ukoliko je to posljedica negativnog uticaja epidemije virusnog oboljenja "COVID-19".

Korisnik lizinga je oslobođen bilo kakvih dodatnih troškova povodom prihvatanja ove Ponude.

Obavještenje o prihvatanju Ponude, Korisnik lizinga treba da pošalje na e-mail adresu info(kwfat)porscheleasing(kwfdot)ba.

Obavještenje o prihvatanju Ponude treba da sadrži sljedeće podatke o Korisniku lizinga: 

  • Podatke o Korisniku lizinga (ime i prezime / naziv društva)
  • Broj ugovora o operativnom lizingu za koji se prihvata mjera produženja roka dospijeća obaveza
  • Obrazloženje pogoršane kreditne situacije Korisnika lizinga 

Ponuda se smatra dostavljenom svim Korisnicima lizinga danom objave na internet stranici Društva (06.04.2020. godine) ili danom dostave Korisniku lizinga na njegovu mail adresu.

Ukoliko Korisnik lizinga želi da iskoristi pravo na produženje roka dospijeća obaveza na 90 dana po osnovu ugovora o operativnom lizingu, dužan je da elektronskim putem na e-mail adresu info(kwfat)porscheleasing(kwfdot)ba, dostavi obavještenje da prihvata Ponudu, odnosno izuzetno (ako nije u mogućnosti da to učini elektronskim putem) i pisanim putem na adresu sjedišta Društva:

Porsche Leasing doo
Trg međunarodnog prijateljstva 24
71000 Sarajevo, BiH

Prihvat Ponude elektronskim putem privremenog je karaktera, te je Korisnik lizinga u obavezi da u momentu sticanja uslova, nakon prestanka epidemije, pristupi u prostorije Davaoca lizinga radi zaključivanja aneksa ugovora o operativnom lizingu.

Pogledajte reprezentativni primjer koji daje više informacija o praktičnoj primjeni mjera u skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH.

Trajanje ugovora o operativnom lizingu se ne produžava.

Odlaganje plaćanja odobrava se za naredne tri mjesečne naknade na period od 90 dana, odnosno do ukidanja proglašenja stanja "Prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine" ukoliko ono bude trajalo više od 3 mjeseca.

Korisniku leasinga se na mjesečnoj osnovi izdaju računi za mjesečne najamnine / lizing naknade uz pomjereni rok dospijeća za 90 dana za naredne tri mjesečne naknade, dok ostale mjesečne naknade nakon proteka tri mjeseca Korisnik leasinga plaća po već ugovorenim rokovima dospijeća bez odlaganja.

Tokom trajanja produženog roka dospjeća Davalac lizinga neće vršiti obračun zatezne kamate.

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas: info(kwfat)porscheleasing(kwfdot)ba